Ε: Πόσες μέρες διαρκεί η νοσηλεία;

Α: Η συνήθης διάρκεια μετεγχειρητικής νοσηλείας μετά από μία λαπαροσκοπική επιμήκη γαστρεκτομή είναι 4 ημέρες, ενώ μετά από μία λαπαροσκοπική γαστρική παράκαμψη αντίστοιχα 5 ημέρες.