Ε: Τι είναι το Levin;

Α: Μετά από την επιμήκη γαστρεκτομή καθώς επίσης και μετά από τη γαστρική παράκαμψη τοποθετείται ένας ρινιγαστρικός καθετήρας (Levin) από τη μύτη του ασθενούς στο υπόλειμμα του στομάχου για την προστασία του. Ο σωλήνας αυτός αφαιρείται τη 2η μετεγχειρητική ημέρα, αφού προηγηθεί έλεγχος στεγανότητας των ραφών στο ακτινολογικό μετά από κατάποση σκιαγραφικής ουσίας.